Terminy

Terminy często pojawiające się w różnych dokumentach w języku łacińskim, a mogące uprzykrzyć prace przy rozszyfrowywaniu danych o naszych przodkach.

ab intestato bez testamentu (zmarły)
abamita siostra prapradziadka
abavunculus brat praprababki
abavus prapradziad
abava, abavia praprababka
abmatertera siostra praprababki
abnepos praprawnuk
abneptis praprawnuczka
abpatruus brat prapradziadka
adolescens młodzieniec, dziewczyna, panna
adulter, adulterator cudzołożnik
adultera, adulteratrix cudzołożnica
affinis powinowaty, szwagier
affinitas powinowactwo przez małżeństwo
agnatus krewny po mieczu
alias zwany też
alumnus wychowanek
amitta ciotka, siostra ojca lub matki
amitta magna siostra dziadka lub babki
amitta major siostra pradziadka lub prababki
amitta maxima siostra prapradziadka lub praprababki
amittalis frater brat cioteczny
amittalis soror siostra cioteczna
arboretum drzewo genealogiczne, rodowód
atavus praprapradziad
atavia prapraprababka
avunculus wuj, brat matki (rodzony lub stryjeczny)
avunculus magnus brat babki
avunculus major brat prababki
avuncularis frater brat wujeczny
avuncularis soror siostra wujeczna
avus dziadek
ava, avia babka
baptizatio chrzest
baptizatus ochrzczony
beate memoriae świętej pamięci, nieżyjący
cognatus krewny po kądzieli
cognatus frater brat przyrodni z innego ojca
conjugalis małżeński
conjugatis żonaty, zamężna
conjuges małżonkowie
consanguinei proximiores krewni bliżsi
consanguinei remoti krewni dalsi
consobrinus siostrzeniec, bratanek
consobrina siostrzenica, bratanica
consocer teść
consororini zrodzeni z dwóch sióstr
consors żona
conthoralis żona
copulatio zaślubiny
declaratio nullitatis matrimonii unieważnienie małżeństwa
defunctus, denatus zmarły
familia defuncta wygasła rodzina
filiaster bratanek
filiastra bratanica
filius syn
filius naturalis syn nieślubny
filia córka
frater brat (także stryjeczny)
fratria bratowa
gemellus, geminus bliźniak
gener zięć
genetrix matka
genitor ojciec
gens ród
germanus rodzony (brat)
glos bratowa, szwagierka
gradus stopień (pokrewieństwa)
humatio pogrzeb
illata posag
illegitimus nieślubny
impuditia nierząd
incestus kazirodztwo
infans dziecko
innuptus nieżonaty
innupta niezamężna
intestatus bez testamentu (zmarły)
inventus znajda (dziecko)
juvenis kawaler
lena stręczycielka
levir brat męża, szwagier
liber, libera stanu wolnego
liberi dzieci
majores przodkowie
marita żona
maritus mąż
mater matka
mater antiqua babka
materna matka chrzestna
matertera ciotka, siostra matki
matertera magna siostra babki
matertera major siostra prababki
matrimonialis małżeński
matrimonium małżeństwo, ślub
matrimonium clandestinum ślub potajemny
matrimonium claudicans małżeństwo nieskonsumowane
matrimonium conscientiae ślub potajemny
matrimonium morganaticum małżeństwo morganatyczne (bez praw dzieci)
matrimonium putativum małżeństwo unieważnione
matrimonium virgineum małżeństwo ze ślubem czystości
matrina matka chrzestna
matruelis kuzyn, syn siostry matki
mortuus zmarły
natus urodzony, syn
nepos wnuk, bratanek
neptis wnuczka, bratanica
nothus dziecko nieślubne
noverca macocha
novercus ojczym
nurus, nurua synowa
nutrix mamka
obstetrix położna
olim nieżyjący, niegdyś
orphanus sierota bez ojca
parentes rodzice
pater ojciec
pater adoptivus teść
pater antiquus dziadek
patrini rodzice chrzestni
patruelis frater brat stryjeczny
patruelis soror siostra stryjeczna
patruelis germanus frater brat rodzono-stryjeczny (syn rodzonego stryja)
patruelis germana soror siostra rodzono-stryjeczna
patruus stryj
patrua stryjenka
patruus germanus stryj rodzony, brat ojca
patruus magnus brat dziadka
patruus major brat pradziadka
pellex konkubina
per matrimonium subsequens legitimatus prawe dziecko przez późniejsze małżeństwo rodziców
posteri potomkowie
posthumus pogrobowiec
privignus pasierb
privigna pasierbica
proamita siostra pradziadka
proavunculus brat prababki
proavus pradziad
proavia prababka
progener mąż wnuczki
progenetrix matka rodu
progenitor ojciec rodu
proles potomstwo, dzieci
promatertera siostra prababki
pronepos prawnuk
proneptis prawnuczka
pronurus żona wnuka
propatruus brat pradziadka
propinquus krewny
prosocer dziadek męża lub żony
prosocrus babka męża lub żony
provisor puerorum opiekun dzieci
provisus zaopatrzony sakramentami (zmarły)
pueri dzieci
pupillus sierota bez matki
quasimatrimonium małżeństwo ze ślubem czystości
quondam zmarły, niegdyś
radix pochodzenie, ród
relicta wdowa
relictus wdowiec
renatus ochrzczony
repudium rozwišzanie (małżeństwa)
requiscat in pace, R.I.P. niech spoczywa w pokoju
restitutio naturalium uznanie nieślubnego dziecka
scortatio cudzołóstwo
secundo voto po raz drugi żonaty, zamężna
senectus starość
senex starzec
separatio a toro et mensa,
separatio quoad torum et mensam
separacja od łoża i stołu
sepulcrum grób
sepultura pogrzeb
sepultus pogrzebany, pochowany
socer teść
socrus teściowa
soror siostra
sororarius, sororius mąż siostry
sororinus siostrzeniec
sororina siostrzenica
sponsa narzeczona, żona
sponsus narzeczony, mšż
sponsor fidei ojciec chrzestny
spurius z nieznanego ojca
stemma wywód przodków, rodowód
stuprum violentium gwałt
susceptor ojciec chrzestny
susceptrix matka chrzestna
trigemini trojaczki
tumulatus pogrzebany
tumulus grób
tutor opiekun
ultimus familiae ostatni z rodziny
uterinus przyrodni, z innego ojca
uxor żona
uxor gratuita konkubina
uxoratus żonaty
vidua wdowa
viduus wdowiec
virgo dziewica, panna
vitricus ojczym
vulgo quaesitus nieślubne dziecko