Sejm

Począwszy od XIV w. kiedy to stan szlachecki otrzymywał coraz większe przywileje rósł jego udział w decyzjach o podatkach czy zaangażowaniu w operacjach zbrojnych. Polski Sejm wykształcił się z trzech stanów sejmujących: króla, senatu i izby poselskiej w postaci Sejmu Walnego i powstawał w podobnym okresie jak niemiecki Reichstag.


W wyniku słabej pozycji króla (monarchia elekcyjna) rosła pozycja szlachty i co za tym idzie Sejmu. W XVII w. jednak wskutek stosowania zasady liberum veto rozpoczyna się kryzys prawodawczy, który ostatecznie doprowadził do rozbiorów.

Próby ratowania krytycznego stanu państwa doprowadziły do zwołania w 1791r. Sejmu zwanego Wielkim i uchwalenia pierwszej w Europie tak nowoczesnej konstytucji. Wprowadzono szereg zmian mających na celu usprawnienie funkcjonowania państwa (dwuizbowy parlament, głosowanie większościowe …). Nie doczekaliśmy się jednak wprowadzenia w pełni nowej konstytucji. Sąsiednie mocarstwa dokonały trzech rozbiorów. Władza ustawodawcza przestała w Polsce istnieć na ponad sto lat.

Następne posiedzenie Sejmu odbyło się dopiero w roku 1919 po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mała Konstytucja wprowadziła ustrój republikański. Podstawowym organem władzy zostaje Sejm, którego rolę zmniejszył dopiero zamach majowy dokonany przez Józefa Piłsudskiego.

Okres powojenny to kierownicza rola PZPR i w rezultacie jednopartyjny system władzy. Rola sejmu ograniczała się do afiliacji decyzji podjętych w Komitecie Centralnym.

Sejm ponownie zaczął odgrywać swoją rolę dopiero po 1989 roku, kiedy to w wyniku porozumień okrągłego stołu powołano do życia dwuizbowy parlament ale na zasadach „ograniczonej demokracji”. Pozwoliło to jednak na blokowanie niewygodnych uchwał przez opozycje i doprowadzenie do demokratycznych wyborów w latach następnych: 1991, 1993, …., 2001

I tu trzeba by ustalić jaką rolę odegrali Kamińscy w tworzeniu polskiej państwowości.
Kolejna strona stara się przybliżyć te postaci.

SejmKam

Podobnie jak wielu innych podobnie i Kamińscy uczestniczyli w życiu społecznym i politycznym kraju.
Tę stronę chciałbym poświęcić posłom na Sejm a noszącym te nazwisko.

Podobnie jak w wielu wcześniejszych przypadkach zwracam się z prośbą o pomoc w ustaleniu wszystkich Kamińskich tworzących władzę ustawodawczą.

Kamieński (Kamiński) Włodzimierz Dadzibóg (Daźbóg) h. Ślepowron (zm. po 1677), podkomorzy mścisławski, Posłował z woj. mścisławskiego na sejmy:
1648,
1649, 1653, 1658, 1659, 1661, 1662, 1668; pod­pisał konfederację generalną i elekcję Jana Kazimierza oraz Jana III.
Na sejmie 1649 r. został komisarzem do badania mennicy, a na sejmie 1653 r. komisarzem do zapłaty wojsku, pozostającemu na załodze w Smoleńsku
Kamieński (Kamiński) Zygmunt h. Ślepowron (ok. 1650—1711), podczaszy nowogrodzki, ge­nerał major wojsk kor. W r. 1697 jako jeden z posłów ziemi halickiej wziął udział w sejmie elekcyjnym na polach pod Wolą koło Warszawy i podpisał akt elekcji Augusta II.
Kamieński (Kamiński) Michał Stanisław Korwin h. Ślepowron (1688 —ok. 1770), starosta borecki, podczaszy halicki, generał lejtnant, w r. 1733 jako staro­sta borecki (do 1746) posłował z ziemi halickiej na sejm elekcyjny, a z Michałem Potockim, woj. wołyńskim, i regimentarzem generalnym wojsk kor., omawiał sprawę przyszłego kandy­data do tronu.
Zapewne
K. jest identyczny z gen. Kamińskim, posłem ziemi bielskiej na sejm 1744 r.
Kamiński Ignacy (1819—1902), polityk galicyjski, burmistrz Stanisławowa, prawnik. W związku z tym w r. 1868 zdobył mandat do Sejmu Galicyjskiego, czemu sprzeciwiło się namiestnictwo, zarzucając wadli­wość wyborów; sejm uchylił te zastrzeżenia, uchwalając wyłączność kompetencji sejmu w za­kresie weryfikacji aktów wyborczych. W Sejmie Galicyjskim, który wybrał go na członka Wy­działu Krajowego z kurii miast (1868), obejmo­wał ważne dla kraju referaty w zakresie podatków, ceł, szpitalnictwa i ustawy propinacyjnej (1869—83).
W r. 1875 wystąpił z włas
nym wnioskiem w sprawie «uregulowania sto­sunków między narodowością ruską a polską, nad czym większość sejmu przeszła do porządku dziennego.
Kamiński Aleksander (1880-1940) brat ks. Władysława Kamińskiego
Kamiński Władysław (1897—1944), działacz sanacyjny na Wileńszczyźnie, poseł i senator BBWR. W 1. 1928—35 był wybierany do kolejnych sejmów z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR) z terenu woj. wileńskiego i nowogródzkiego. W IV kadencji Sejmu (1935—8) był zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Budżetowej. W wyborach 1938 r. wszedł do Senatu z pow. wilejskiego, oszmiańskiego i Molodeczna. Pracował w komisjach: budżetowej, prawniczej i rolnej, był członkiem Komitetu Techniki Ustawodawczej.
Kamiński Mariusz

Kamiński Michał Tomasz